:  𼡧
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : .Ţ..
ʸ : ..., áŢ

 ¢  
󾡨 Ȣġ š š 
츢   
 š  

 ¢  
š š .....

  
¡ ¡ 
 ¢ Ţ
¡ ¡ 
ɢ  
 
 ŧȡ 
 

()

 ¢ Ĩ
  - 
 ¢ ¢ġ
 
 Ũ Ţâ
 զ 
측 Ţâ Ũ¢
 Ţ

()

Ȣ: 
film : Thai sollai thattAdhe
singers : TMS, PS
lyric : Kannadasan
music : KVM
actors : MGR, Sarojadevi

mUdi thiRantha imaiyiraNdum pAr pAr enRana
munthAnai kARRilAdi vA vA enRadhu
Adikkidantha kAl iraNdum nil nil enRana
Asai mattum vAy thiRanthu sol sol enRadhu

mUdi thiRantha imaiyiraNdum pAr pAr enRana
vA vA enRadhu.....

annak kodi nadai munnum pinnum
ayyO ayyO enRadhu
vaNNak kodiyidai kaNNil vizunthu
meyyO poyyO enRadhu
kannip paruvam unnaik kaNdu
kAdhal kAdhal enRadhu
kAdhal enRadhum vEROr idhayam
nANam nANam enRadhu

(mUdi)

kAttuk kuyilaik kUddiladaiththup
pAttup pAdas sonnadhu - adhu
kUttuk kuyilai nAdduk kuyilAy
kUttip pOga vanthadhu
vEttai uLLam valai viriththu
vEnggai varumena ninRadhu
vEnggaikkAga viriththa valaiyil
veLLaik kalaimAn vizunthadhu

(mUdi)

credit: chandru