: 
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
: . .
ʸ : , ..Ţ¡

 񼦾ġ ¡ - 
  ¡
  󧾸
 šŢĢ  ?

()

즸 Ǣ 
 
θ  
 
  
ﺢ 
 ɡ 
 
...

()

   
 
Ƹ âŦȡ 
 ġ
  ɡ 
 
Ǣ ¢â 
¢ ń 
...

()

Ȣ: 
film : pattanathil boodham
singers : TMS, PS
lyric : Kannadasan
music : R. Gowardhanam
actors : Jaishankar, KRV

kaNNil kaNdadhellAm kAtsiyA - un
kaNNE uNmai solla sAtsiyA
iLam peN dhEgamE veRum santhEgamA
kObam vAnavillin varNa jAlamA ?

(kaNNil)

mUdikkoNda kaikaLilE muththum irukkum
oru muLLum irukkum
thEduginRa kaNgaLukkuth thEvai irukkum
nURu pAvai irukkum
Udal seyya peNgaLukku nEram irukkum
nenjsil bAram irukkum
uNmai kaNda pinnAlE nenjsam thiRakkum
adhilum vanjsam irukkum
UhUhUm...

(kaNNil)

pArththuk konjsam pEsa vanthAl eththanaik kObam
anggE pArththadhu pOdhum
pazagiya pin pirivadhenRAl eththanai pAvam
en peNmaikku lAbam
dheyvam vanthu sAtsi sonnAl kObam thIrumA
dheyvam poyyum kURumA
kaigaLilE uyirizanthAl pAsam thOnRumA
uyirum vEsham pOdumA
hUhUhUm...

(kaNNil)

credit: chandru