: Ӹá
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : .Ţ..
ʸ : .., Ģ

Ӹ  
즸 ¡
ɡ  ȡ 
   
........

(Ӹ)

  
Ţ ؾš
¡  
 š
ǡ Ǣ 
 š
ġ š Ģ
á š

(Ӹ)

¢ġ ¢ ܼ
 
ǡ  
ɢ 

  즸
 
  ¢Ȣ
 

(Ӹ)

Ȣ: 
film : mugarasi
singers : TMS,PS
lyric : Kannadasan
music : KVM
actors : MGR, Jayalalitha

mugaththaik kAttik kAtti
mUdikkoNdadhu niyAyamA
munnAlE vanthu ninRAl pOdhumA
onRu thanthAlthAn kObam thIrumA
AhA..OhO..UhUm..UhUm..

(mugaththai)

kaNNArap pArththu pArththuk
kavidhai ezudhavA
kaiyOdu sErththu sErththu
kadhaigaL pEsavA
thuLLAmal thuLLi nAnum
thALam pOdavA
illAdha vArththai solli
rAgam pAdavA

(mugaththai)

ilaiyillAdha kodiyil kUda
malargaL thOnRumA
malargaLOdu pOtti pOdak
kanigaL thOnRumA

peNNaip pArththa kaNNukkenna
solla vENdumA
pEsap pEsa AsaiyinRi
vERu thOnRumA

(mugaththai)

credit: chandru