: 
 : ..., ͺġ
 : šĢ
 : ..Ţ.
ʨ : ..., Ģ

  
Ģ¡ 
Ģ Ģ 
Ũ 
Ģ Ģ

( )

¢ è ¢
Ģ  ¢
  
Ǣ  Ǣ
 ¢ ħ
̧

  
 
 
 Ũ 
ا..

( )

ɢ ɨ ġŢ - Ţ
Ш Ƣ ġŢ
  ̼
 ŢƢ 
 ɢ¡ š
 š

( )

Ƣ Ţɡ - 
ŢƢ ¢ Ţɡ
  ¢
  ¢
 Ģ Ģ
 Ȣɡ

( )

credit: chandru
film : kavalkaran
singers : TMS, PS
lyric : Vali
music : MSV
actors : MGR, Jayalalitha

mellap pO mellap pO
mellidaiyALE mellappO
sollip pO sollip pO
solvadhaik kaNNAl
sollip pO malligaiyE

(mellap pO)

Odaiyil nIralai mEdaiyil
thenRalin nAdagam eththanai Ayiram
thottil kattip pAdum pUngkodi
paLLi koLLath thOnRum painkkiLi
anthi mAlaiyil intha sOlaiyE
sorkkamAgumO

mellath thA mellath thA
mayanggi nadanthAL mAdhu
sollaththAn sollaththAn
thayanggi varainthAL thUdhu
ippozudhE..

(mellap pO)

semmAnggani punnagai nallOviyam - sevvidhaz
thEnmAdhuLai ponmozi sollOviyam
sinthu nadai pOdum pARkudam
sinna vizip pArvai pUssaram
enna mEniyO innum pAdavO
thamiz thEdavO

(mellap pO)

ponnezil thAmaraip pUvinAL - mannavan
kaNvizi poygaiyil mEvinAL
thottil kattip pAdum pUngkuyil
muththam onRu vENdum AN kuyil
anthap pAdalil anbu Udalil
manggai mARinAL

(mellp pO)

Ȣ: